OM Ships International

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size

望道号即将到访港口

以下是真道号现在和将来将要到访的港口列表
点击港口的名字以获取更多信息
请注意: 所有的港口和日期信息都有可能改变。
港口和日期显示为橘黄斜体 的是还没有最后确定的。

港口名称 到达日期 离港日期
Antofagasta, Chile January 4th, 2019 January 25th, 2019
Valparaiso, Chile January 29th, 2019 February 11th, 2019
Lirquen, Chile February 12th, 2019 March 1st, 2019
Punta Arenas, Chile March 6th, 2019 March 15th, 2019
Bahia Blanca, Argentina March 19th, 2019 April 1st, 2019
Montevideo, Uruguay April 3rd, 2019 April 21st, 2019
Rosario, Argentina May 30th, 2019 June 25th, 2019
Buenos Aires, Argentina June 26th, 2019 July 23rd, 2019
Mar Del Plata, Argentina July 24th, 2019 August 19th, 2019